حفاظت در خطوط رادیویی

به منظور حفاطت از تجهیزات گیرنده رادیویی استفاده از فیلتر رادیویی EMP ضروری است.فیلتر RF با نصب در مسیر خطوط رادیویی مانع از آسیب دیدن گیرنده رادیویی می شود.