درزگیر رادیویی

درزگیر رادیویی به منظور جلوگیری از انتقال امواج رادیویی به داخل ساختارهایی که در حال اجرای حفاظت الکترومغناطیسی می باشند می بایست درزگیر رادیویی در محل منافذ نصب کرد.

RF Gasket یا همان درزگیر رادیویی در دو نوع فلزی و پارچه ای توسط شرکت های مختلف طراحی و ساخته می شود.