استاندارد  ارت و همبندی احداث مراکز داده TIA-607B

اتصالات مخابراتی همبندی و ارت (زمین)

استانداردهای مهندسی TIA تدوین  شده اند که به جامعه فنی و  منافع عمومی از طریق هماهنگی کارفرما و پیمانکار(خریدار و فروشنده) و از  بین بردن سوء تفاهم بین تولید کنندگان و خریداران، تسهیل لازم در جایگزینی و بهبود محصولات را ایجاد کند.

کمک به خریدار در انتخاب و به دست آوردن  نیاز با حداقل  هزینه و زمان  -تهیه  محصول مناسب برای نیاز خاص خود ، طراحی براساس الزامات فنی از اهداف استاندارد است.

وجود چنین استانداردها و نشریات به هیچ وجه نباید هر عضو یا غیر عضو TIA را از تولید یا فروش محصولاتی که با چنین استانداردها و نشریات مطابقت ندارند، متوقف کند.

این استاندارد برای پاسخ به تمام مشکلات ایمنی (مرکز داده) با استفاده از آن یا تمام الزامات قانونی قابل اجرا نیست.

مسئولیت استفاده از این استاندارد برای ایجاد شیوه های ایمنی و بهداشت مناسب و تعیین کاربرد محدودیت های قانونی قبل از استفاده از آن است.

نیاز به زیر ساخت های موثر مرکزداده  ،همبندی  و ارت در ارتباطات مخابراتی(مانند صدای، داده، ویدئو، امنیت، صدا، صنعتی، کنترل ساختمان). تجهیزات مخابراتی همانطور که در این استاندارد استفاده می شود، برای پوشش و محافظت  از این انواع گسترده سیستم ها ضروری و با اهمیت است

هدف از این استاندارد این است که برنامه ریزی، طراحی و نصب  همبندی و ارت مناسب را تشویق کند.

با توجه به اینکه حفاطت الکترومغناطیسی سطوح فلزی به مراکز داده اضافه می کند همبندی و ارت و روش صحیح اتصال آن مطابق با الزامات بین المللی از فعالیت های اصلی در طراحی صحیح مراکز داده است.

طراح مرکز داده در کنار طرح حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده می بایست روش اتصال و هبمندی با ارت و دیگر سطوح فلزی را بیان کند.  حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده به همراه  EMP فیلتر،  اتصال ارت و زمین کردن مناسب تکمیل کننده یک طرح حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده است.

دانلود استاندارد TIA 607B

 

ANSI/TIA-607-B-2011

(Telecommunications Bonding Grounding and Earthing)

NOTICE TIA Engineering Standards and Publications are designed to serve the public interest through eliminating misunderstandings between manufacturers and purchasers, facilitating interchangeability and improvement of products, and assisting the purchaser in selecting and obtaining with minimum delay the proper product for their particular need. The existence of such Standards and Publications shall not in any respect preclude any member or non-member of TIA from manufacturing or selling products not conforming to such Standards and Publications. Neither shall the existence of such Standards and Publications preclude their voluntary use by Non-TIA members, either domestically or internationally. Standards and Publications are adopted by TIA in accordance with the American National Standards Institute (ANSI) patent policy. By such action, TIA does not assume any liability to any patent owner, nor does it assume any obligation whatever to parties adopting the Standard or Publication. This Standard does not purport to address all safety problems associated with its use or all applicable regulatory requirements. It is the responsibility of the user of this Standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations before its use.

Purpose
The purpose of this Standard is to enable and encourage the planning, design, and installation of
generic telecommunications bonding and grounding systems within premises with or without prior
knowledge of the telecommunications systems that will subsequently be installed. While primarily
intended to provide direction for the design of new buildings, this Standard may be used for existing
building renovations or retrofit treatment. Design requirements and choices are provided to enable the
designer to make informed design decisions.

 SCOPE
This Standard specifies requirements for a generic telecommunications bonding and grounding
infrastructure and its interconnection to electrical systems and telecommunications systems. This
Standard may also be used as a guide for the renovation or retrofit of existing systems.