امواج رادیویی و دکل های موبایل BTS

این سئوال که آیا امواج رادیویی گوشی موبایل و دکل های مخابراتی موجب عوارض امواج رادیویی می شود؟

یا اثرات ناشی از امواج رادیویی  واقعا وجود دارد و اینکه  گزارشاتی از این اثرات وجود دارد از سئوالات ذهنی خیلی از ساکنین شهرهای صنعتی و یا حتی شهرهای غیرصنعتی است.

تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان به صورت افزایش دما و حرات و اغتشاش بر روی سیگنال های عصبی است و عواض ممکن از این منشا شروع شود.

خطرات امواج رادار نیز مانند مایکروفر موجب افزایش دما می گردد و بافت های داری آب به دریافت امواج ردایویی کرده و به رزونانس درآمده و ایجاد حرارت می کند.

تحقیق در مورد مضرات امواج رادیویی  و امواج رادیو فرکانس و همچنین مضرات دکلهای اینترنتی در دنیا موضوع روز است و در پژوهشکده ها ی بین المللی در حال R&D است.

کشورهای مختلف سطوح معیار متفاوتی برای سطح ایمن در برابر امواج رادیویی معرفی می کنند.

سطوح ایمن بیشتر براساس اینکه محیط برای حضور دائم است (مانند منازل) و یا اینکه برای محیط کار است (حدود 7 ساعت حضور) تقسیم بندی می شود.

اثرات ناشی از امواج رادیویی برروی بدن و تجهیزات متفاوت است. اثرات ناشی از امواج رادیویی بر روی تجهیزات موجب اختلال درعملکرد دستگاه و در صورت  توان بیشتر موجب خرابی و اختلال بیشتر می گردد.

اثرات ناشی از امواج رادیویی بر روی بدن به صورت سرگیجه،سردرد و احتمال سرطان بیان شده است. و عدم قطعیت و چالش هایی در اعلام قطعی اثرات مضرر و بیماری زا بودن امواج رادیویی مطرح است.

Determination of Safe Distance Limit from Cellular base
Station Radiation Exposure using SAR Analysis

دانلود سند 

اثرات ناشی از امواج رادیویی