استاندارد 942  TIA

حفاظت الکترومغناطیسی در استاندارد زیرساخت ارتباطات برای مراکز داده

استانداردهای مهندسی TIA و انتشارات برای خدمات فنی، کاهش ابهام بین تولید کنندگان و خریداران، تسهیل جایگزینی و بهبود محصولات و کمک به خریدار در انتخاب و به دست آوردن حداقل تأخیر محصول مناسب برای نیاز خاص خود طراحی شده اند.

 وجود چنین استانداردها و نشریات به هیچ وجه نباید هر عضو یا غیر عضو TIA را از تولید یا فروش محصولاتی که با چنین استانداردها و نشریات مطابقت ندارند، منصرف کند.

این استاندارد حداقل الزامات زیر را برای زیرساخت های مخابراتی داده ها تعیین می کند

مراکز و اتاق های رایانه ای از جمله مراکز اطلاعاتی شرکت ها

مراکز داده اینترنتی اینترنتی.  توپولوژی ارائه شده در این سند قابل اجرا برای  هر مرکز اندازه داده ها در نظر گرفته شده است

 

برای هر طرح جدید و توسعه مرکز موجود موارد ضروری که طراحی سیستم کابل کشی مخابراتی، طرح طبقه بندی تجهیزات، طرح های برق، طرح معماری، سیستم های تهویه مطبوع، امنیت، و روشنایی  را شامل می شود هماهنگ می کند.

یادآوری فعالیت های احداث و توسعه مرکز داده شامل فرایندهای ذیل (از خدمات این استاندارد می باشد):

الف) برآورد تجهیزات ارتباطات مخابراتی، فضا، برق و نیازهای خنک کننده داده ها مرکز در ظرفیت کامل. پیش بینی ارتباطات مخابراتی، قدرت و روند خنک سازی در آینده طول عمر مرکز داده.

ب) فضا، قدرت، خنک کننده، امنیت، بارگذاری کف، زمین، حفاظت الکتریکی و سایر امکانات مورد نیاز برای معماران و مهندسین. (شرایط لازم برای عملیات را زیر را فرموش نکنید : مرکز بارگیری، اتاق نگهداری، مراحل استقرار و دیگر مناطق پشتیبانی احداث مرکز داده)

ج) نقشه های جانمایی مرکز اطلاعات را از معمار و مهندسین طراح مطالبه کنید

د) ایجاد یک طرح طبقه بندی تجهیزات شامل قرار دادن اتاق های بزرگ و فضاهای ورودی اتاق ها، مناطق توزیع اصلی، مناطق توزیع افقی، مناطق توزیع منطقه و مناطق توزیع تجهیزات. ارائه قدرت، خنک کننده، و بارگذاری طبقه

در طراحی مراکز داده و جانمایی مرکز داده در سطوح TIR 1 -2,3,4  برای طراحی مراکز داده در سطح 3 و چهار حفاظت الکترومغناطیسی مرکز داده الزامی بیان شده. مطالعه این سند استاندارد طراحی مرکز داده که همانند استاندارد BICSI از استاندارد های مطرح در طراحی مراکز داده است سفارش میشود. این سند به خوبی بخش زیادی از الزامات سازمان پدافند غیرعامل کشور را پوشش می دهد . روش های مکان یابی و الزامات قرارگیری مرکز داده در موقعیت های جغرافیایی متفاوت از مواردی است که این استاندارد به آن اشاره کرده است.

دانلود سند استاندارد TIA 942

(ANSI/TIA-942-2005 TIA942)

TIA STANDARD
Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers

TIA Engineering Standards and Publications are designed to serve the public interest through eliminating misunderstandings between manufacturers and purchasers, facilitating interchangeability and improvement of products, and assisting the purchaser in selecting and obtaining with minimum delay the proper product for their particular need. The existence of such Standards and Publications shall not in any respect preclude any member or non-member of TIA from manufacturing or selling products not conforming to such Standards and Publications. Neither shall the existence of such Standards and Publications preclude their voluntary use by Non-TIA members, either domestically or internationally.

This Standard specifies the minimum requirements for telecommunications infrastructure of data centers and computer rooms including single tenant enterprise data centers and multi-tenant Internet hosting data centers. The topology proposed in this document is intended to be applicable to any size data center.

The intent of this subclause is to provide general information on the factors that should be
considered when planning the design of a data center. The information and recommendations are
intended to enable an effective implementation of a data center design by identifying the
appropriate actions to be taken in each step of the planning and design process. The design
specific details are provided in the subsequent clauses and annexes.

The steps in the design process described below apply to the design of a new data center or the
expansion of an existing data center. It is essential for either case that the design of the
telecommunications cabling system, equipment floor plan, electrical plans, architectural plan,
HVAC, security, and lighting systems be coordinated.

 Ideally, the process should be:                                                         

a) Estimate equipment telecommunications, space, power, and cooling requirements of the data
center at full capacity. Anticipate future telecommunications, power, and cooling trends over
the lifetime of the data center.

b) Provide space, power, cooling, security, floor loading, grounding, electrical protection, and
other facility requirements to architects and engineers. Provide requirements for operations
center, loading dock, storage room, staging areas and other support areas.

c) Coordinate preliminary data center space plans from architect and engineers. Suggest
changes as required.

d) Create an equipment floor plan including placement of major rooms and spaces for entrance
rooms, main distribution areas, horizontal distribution areas, zone distribution areas and
equipment distribution areas. Provide expected power, cooling, and floor loading
requirements for equipment to engineers. Provide requirements for telecommunications

e) Obtain an updated plan from engineers with telecommunications pathways, electrical
equipment, and mechanical equipment added to the data center floor plan at full capacity.

 f) Design telecommunications cabling system based on the needs of the equipment to be located in the data center.

(حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه  حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه  حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه حفاظت الکترومغناطیسی  حفاظت الکترومغناطیس  شیلدینق شیلد ارت مرکزداده  سیستم اتصال زمین چاه ارت احداث اندازه گیری مقاومت چاه)

مشاوره و اجرا در حوزه حفاظت الكترومغناطيس و شيلدينگ مراكز داده و مراكز اداری و دولتی كشور، داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای گواهینامه فیلتر حفاطت الکترومغناطیسی  با تاییده ها و رضایت نامه های فعالیت های انجام شده  مشاوره و اجرا در حوزه حفاظت الكترومغناطيس و شيلدينگ مراكز داده و مراكز اداری و دولتی كشور، داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای گواهینامه فیلتر حفاطت الکترومغناطیسی  با تاییده ها و رضایت نامه های فعالیت های انجام شده  مشاوره و اجرا در حوزه حفاظت الكترومغناطيس و شيلدينگ مراكز داده و مراكز اداری و دولتی كشور، داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای گواهینامه فیلتر حفاطت الکترومغناطیسی  با تاییده ها و رضایت نامه های فعالیت های انجام شده  مشاوره و اجرا در حوزه حفاظت الكترومغناطيس و شيلدينگ مراكز داده و مراكز اداری و دولتی كشور، داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای گواهینامه فیلتر حفاطت الکترومغناطیسی  با تاییده ها و رضایت نامه های فعالیت های انجام شده  مشاوره و اجرا در حوزه حفاظت الكترومغناطيس و شيلدينگ مراكز داده و مراكز اداری و دولتی كشور، داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای گواهینامه فیلتر حفاطت الکترومغناطیسی  با تاییده ها و رضایت نامه های فعالیت های انجام شده  مشاوره و اجرا در حوزه حفاظت الكترومغناطيس و شيلدينگ مراكز داده و مراكز اداری و دولتی كشور، داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای گواهینامه فیلتر حفاطت الکترومغناطیسی  با تاییده ها و رضایت نامه های فعالیت های انجام شده

حفاظت الکترومغناطیسی در  درب ها پنجره ها و منافذ دیواره ها مراکز داده حفاظت الکترومغناطیسی در دیواره ها مراکز فرماندهی. از الزمات مراکز داده و فرماندهی مناسب  می باشد.حفاظت الکترومغناطیسی در  درب ها پنجره ها و منافذ دیواره ها مراکز داده حفاظت الکترومغناطیسی در دیواره ها مراکز فرماندهی. از الزمات مراکز داده و فرماندهی مناسب  می باشد.حفاظت الکترومغناطیسی در  درب ها پنجره ها و منافذ دیواره ها مراکز داده حفاظت الکترومغناطیسی در دیواره ها مراکز فرماندهی. از الزمات مراکز داده و فرماندهی مناسب  می باشد.

استاندارد طراحی حفاظت الکترومغناطیسی ارت سیستم زمین مراکزداده اتاق کامپیوتر ارتینگ شیلدینق شیلد فیلتر ارستر چاه ارت حفاظت الکترومغناطیسی، محافظت، فیلتر،فیلتر خطوط رادیویی، فیلتر برق EMP،سیستم ارت، چاه ارت ،صفحه ارت،ارستر،ویژگی های مواد برای شیلد رادیویی،دیواره شیلد، حفاطت کاتدی،عمق پوستی،تضعیف،رنج فرکانسی،مرکزداده،مراکز داده،اتاق کامپیوتر،شیلتر،مرکز فرماندهی، حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده  عایق امواج الکترومغناطیس حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیس  مرکز داده طراحی مرکز داده امنیت مرکز داده  خدمات مرکز داده  کاربرد مرکز داده اجزای مرکز داده  بزرگترین دیتاسنترهای جهان نگهداری مرکز داده  معماری مرکز داده جستجوهای مربوط به ارت مشخصات چاه ارت انواع چاه ارت آموزش نصب سیم ارت  فیلم اجرای چاه ارت کاربرد سیم ارت در ساختمان سیم ارت را به کجا وصل کنیم سایز سیم ارت شینه ارت چیست  انواع چاه ارت فیلم اجرای چاه ارت کاربرد چاه ارت هزینه چاه ارت مشهد چاه ارت  pdf دستمزد اجرای چاه ارت اجرای چاه ارت با ذغال و نمک قوانین چاه ارت قیمت سیم مسی ارت قیمت سیم مسی روکش دار لوازم مورد نیاز چاه ارت تهران ارت هزینه چاه ارت دستمزد اجرای چاه ارت کابل ارت روکشدار وزن هر متر سیم مسی ستمزد اجرای چاه ارت هزینه چاه ارت فیلم اجرای چاه ارت انواع چاه ارت لوازم سیم ارت همه چیز در مورد چاه ارت شرکت چاه ارت فروشنده لوازم چاه ارت ارستر تابلویی  قیمت سرج ارستر  قیمت ارستر  طریقه نصب ارستر ارستر سه فاز  کلاس سرج ارستر  نحوه عملکرد ارستر  ارستر دوربین خطرات رعد و برق  فواید رعد و برق  انواع رعد و برق  توضیح رعد و برق برای کودکان  برخورد رعد و برق با انسان  فیلم رعد و برق  صدای رعد و برق

 

American National Standards Institute (ANSI),American Society for Testing and Materials (ASTM),BICSI,Electronic Industries Alliance (EIA),Telecommunications Industry Association (TIA),Federal Communications Commission (FCC),Federal and Military Specifications (FIPS),US Department of Commerce,National Technical Information Service (NTIS),ANSI/NECA/BICSI 568 Standard for Installing Commercial Building Telecommunications Cabling,Insulated Cable Engineers Association, Inc. (ICEA),International Electrotechnical Commission (IEC),The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc® (IEEE),The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits,International Organization for Standardization (ISO),National Electrical Manufacturers Association® (NEMA),National Fire Protection Association® (NPPA),Bibliography and References,Society of Cable,Telecommunications Engineers (SCTE)
MIL-HDBK-419A,MIL-STD-461,MIL-STD-299,IEEE,SHIELD,RF SHIELDING,PROTECTION,EARTH,GROUNDING,EMP FILTER,RF FILTER,POWER LINE FILTER,RF SHIELD DOOR,RF GASKET, SPD ,SURGE PROTECTION,TIA-942, TIA942 , BICSI, DATA CENTER ,DATA CENTER, C4I