زمین کف مراکز داده و حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده

زمین و استفاده از شبکه مرجع  ارت سیگنالی در مراکز داده ، شبکه مرجع ارت سیگنال به صورت SRGمشخص می شود و نصب می شود در مراکز داده

حتی وقتی که نصب شده اند  به طور معمول استفاده نادرست می شوند. چرا که مبانی علمی الزام پیاده سازی آن را نمی دانند.

امروزه استانداردهای بین المللی ، شرکت های بزرگ و صنعتی به طور مرتب زمینی متناسب با تجهیزات را توصیه می کنند

الزامات مخابرات اکثر اسناد که SRG را توصیه می کنند.

این زمین با زمین و ارت مناسب حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده همبندی دارد.

دانلود سند : زمین و همبندی بدنه رک ها SRG

Grounding and the Use of the Signal Reference Grid in Data Centers

Signal reference grids are automatically specified and installed in data centers despite the fact that they are no longer needed by modern IT equipment. Even when installed, they are typically used incorrectly. This paper explains the origins of the signal reference grid, the operating principles and limitations, and why they no longer are needed.

Noise discharge path
This is based on the widely held belief that ground systems are a kind of “cesspool” into which unwanted electrical noises are safely disposed. A related concept is that noise may somehow “accumulate” if a big discharge path is not provided. This is a faulty concept that is not based on sound electrical principles. In fact, noise or any unwanted signal will always take the path of lowest impedance, a path which at high frequencies above 1 MHz is not the SRG but rather other nearby cables.