شیلتر- اتاق شیلد رادیویی سیار

برای استقرار تجهیزات رادیویی در محیطی ایمن یکسری الزامات لازم است.

یکی از این الزامات شیلتر اتاق شیلد رادیویی سیار  برای محیط و فضای تجهیزات رادیویی و مخابراتی و کامپیوتری است.

این اتاقک سیار برای مراکز فرماندهی و کنترل C4I و تجهیزات مخابراتی سیار مانند اتاقک صداسیما ، واحد بانکی سیار و یا دکل مخابراتی تلفن همراه مناسب است.