فروشگاه پادکو

در صورتی که محدوده فرکانسی تجهیزات خود را می دانید برای انتخاب فیلتر رادیویی مناسب با واحد فنی و بازرگانی شرکت پادکو تمای بگیرید.

تکمیل حفاظت الکترومغناطیسی  نیازمند کلیه تدابیر لازم

1- شیلد رادیویی محل حفاظت الکترومغناطیسی

2- نصب فیلتر رادیویی در خطوط رادیویی

3- نصب فیلتر EMP در خطوط برق تغذیه محل حفاظت الکترومغناطیسی

4- نصب فیلتر موجبر در ورودی محل منافذ محل حفاظت الکترومغناطیسی

5- استفاده از خطوط فیبر نوری در مسیر خطوط داده

6-نصب درب شیلد رادیویی حفاظت الکترومغناطیسی

7-اتصال دیواره های شیلد به اتصال ارت مناسب برای حفاظت الکترومغناطیسی

8-همبندی مناسب در محل اتصالات حفاظت الکترومغناطیسی