استاندارد BICSI

استاندارد های BICSI,ANSI,IEEE,TIA,FCC  طراحی و اجرای فعالیت ها به همراه الزامات زیرساخت لازم در پیاده سازی یک محیط امن و کم ریسک برای سرورها server،سویچ ها  switchو ذخیره سازها  storageمباحث شیلد و ارت Shield & Earth  تاکید دارند.

EMI تداخل های الکترومغناطیسی بر روی عملکرد تجهیزات و قطعات الکترونیکی اثر گذار است و موجب اختلال یا معیوب سازی تجهیزات می شود.

در طراحی مدارات چاپی بردهای الکترونیکی سرورها و سویچ ها و دیگر قطعات الکترونیک و مخابراتی تا حدودی ملاحظات عدم تداخل امواج رادیویی در نظر گرفته می شود.

ولی برای کاهش ریسک و جلوگیری از خطاهایی که مثلا یک در هزار برای کاربر عمومی اتفاق می افتد یک مرکز داده که خدمات عمومی را در سطح وسیعی ارائه می کند مجاز نیست که با این خطاها و توقف های احتمالی مواجه شود چرا که خدمات عمومی بر پایه این پایگاه داده و مرکز داده ارائه می شود را مختل می کند و منافع شرکت خصوصی یا دولت ها را تهدید می کند.لذا از جمله مواردی که در مرکزداده باید در حین پیاده سازی زیر ساخت به ان توجه داشت یک اتاق ایمن و محافظ در برابر امواج رادیویی است.

در مرکز آموزش capitoline آقایMatt Flowerday  با تکیه بر استاندارد BICSI  و الزامات بین المللی  سطوح معیاری را در سند زیر برای سطح شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در اسلاید 24 جمع آوری و پیشنهاد کرده اند.

دانلود سند بالا

استاندارد BICSI

استاندارد های BICSI,ANSI,IEEE,TIA,FCC  طراحی و اجرای فعالیت ها به همراه الزامات زیرساخت لازم در پیاده سازی یک محیط امن و کم ریسک برای سرورها server،سویچ ها  switchو ذخیره سازها  storageمباحث شیلد و ارت Shield & Earth  تاکید دارند.

EMI تداخل های الکترومغناطیسی بر روی عملکرد تجهیزات و قطعات الکترونیکی اثر گذار است و موجب اختلال یا معیوب سازی تجهیزات می شود.

در طراحی مدارات چاپی بردهای الکترونیکی سرورها و سویچ ها و دیگر قطعات الکترونیک و مخابراتی تا حدودی ملاحظات عدم تداخل امواج رادیویی در نظر گرفته می شود.

ولی برای کاهش ریسک و جلوگیری از خطاهایی که مثلا یک در هزار برای کاربر عمومی اتفاق می افتد یک مرکز داده که خدمات عمومی را در سطح وسیعی ارائه می کند مجاز نیست که با این خطاها و توقف های احتمالی مواجه شود چرا که خدمات عمومی بر پایه این پایگاه داده و مرکز داده ارائه می شود را مختل می کند و منافع شرکت خصوصی یا دولت ها را تهدید می کند.لذا از جمله مواردی که در مرکزداده باید در حین پیاده سازی زیر ساخت به ان توجه داشت یک اتاق ایمن و محافظ در برابر امواج رادیویی است.

در مرکز آموزش capitoline آقایMatt Flowerday  با تکیه بر استاندارد BICSI  و الزامات بین المللی  سطوح معیاری را در سند زیر برای سطح شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در اسلاید 24 جمع آوری و پیشنهاد کرده اند.

دانلود سند بالا