نصب سیم کشی مخابراتی ساختمان تجاری مراکز داده

ANSI/NECA/BICSI 568-2001

Installing Commercial Building Telecommunications  Cabling

A structured cabling system is a complete collective configuration of cabling and associated hardware on a premises which, when installed,provides a comprehensive telecommunications infrastructure. This infrastructure is intended to support a wide range of telecommunications services such as telephone and computer networks This Standard describes procedures for installing cabling that carries telecommunications signals (e.g., voice, local area network). It specifies minimum requirements for telecommunications cabling installations. This standard is intended to
be used in describing a “neat and workmanlike manner” as required by the National Electrical Code (NEC), Sections 110-12 and 800-6. Installers should always follow the NEC, applicable state and local codes, and manufacturers’ instructions when installing electrical and telecommunications products and systems.

this standard is intended to comply with the following:
• ANSI/NFPA 70, 2002; National Electrical Code®
• ANSI/TIA/EIA 568-B Series-2001, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
• ANSI/TIA/EIA 569-A-1998, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
• ANSI/TIA/EIA 606-1993, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings
• ANSI/TIA/EIA 607-1994, Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications
• ANSI/NFPA 101, 2000, Life Safety Code
• ANSI/NESC, 1997, National Electrical Safety  Code

This Standard describes the installation of twisted pair copper cabling and optical fiber cabling that meets ANSI/TIA/EIA-568-B performance.

استاندارد های طراحی مراکز داده و روشهای اجرا می بایست با طراحی حفاظت الکترومغناطیسی  مراکز داده تطبیق داشته باشد. شیلد و حفاظت الکترومغناطیس مرکز داده از چند مسیر آسیب پذیر است. یکی از روشهای آسیب پذیری حفاظت الکترومغناطیسی ضعف در طراحی کابل کشی است. این استاندارد به خوبی ملاحظاتی را برای بهبود وضعیت بیان می کند . بهترین راه برای جلوگیری از اسیب پذیری شیلدینق و حفاظت الکترومغناطیسی مرکز داده استفاده از فیبر نوری برای مسیرهای کابل داده می باشد.

لینک دریافت سند بالا