اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی

اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی برای سنجش میزان شیلد الکترومغناطیسی (حفاظت الکترومغناطیسی) جهت مراکز یا دیتاسنترها شرکت پادکو با دارا بودن کامل ترین و مجهز ترین تجهیزات اندازه [...]