شیلتر- اتاق شیلد رادیویی سیار

شیلتر- اتاق شیلد رادیویی سیار برای استقرار تجهیزات رادیویی در محیطی ایمن یکسری الزامات لازم است. یکی از این الزامات شیلتر اتاق شیلد رادیویی سیار  برای محیط و فضای تجهیزات [...]