در شبكه ها (Router) نقش مسيرياب

شبکه ی کامپیوتر

در تصوير بالا دو شبكه مجزا از يكديگر قرار دارند که هر کدام از اين شبكه ها داراي سه کامپيوتر هستند که از
مربوط به آن Subnet Mask و IP متصل شده اند. در زير هر يك از کامپيوتر ها Hub طريق يك رسانه، به
هاي IP هاي شبكه سمت راست با محدوده IP درج شده است. همانطور که در تصوير نمايش داده شده، محدوده
شبكه سمت چپ متفاوت ميباشد ولي اين محدوده در هر يك از شبكه ها يكسان است. هر يك از اين دو شبكه
بصورت مجزا قادرند انتقال اطلاعات بين خود را براحتي انجام دهند ولي در صورتي که ارتباطي فيزيكي بين اين
دو شبكه برقرار شود، اين دو شبكه قادر به ارسال و دريافت اطلاعات در هر دو شبكه نيستند و اصطلاحا اين دو
هاي همكلاس و يا همگروه IP دو شبكه اي که داراي TCP/IP شبكه يكديگر را نميبينند (براساس قوانين
نباشند، قادر به ديدن يكديگر نيستند).
کامپيوتر برروي کارت شبكه تعيين ميگردد، با اضافه کردن کارت شبكه دومي (IP) از آنجا که آدرس منطقي
ميتوان قادر به ديدن هر دو شبكه از طريق اين کامپيوتر شد. همانطور که در تصوير مشخص است، کامپيوتري که
ديگر که IP ها همكلاس شبكه سمت چپ و IP نيز هست. که يكي از اين IP داراي دو کارت شبكه است، داراي دو
با رنگ قرمز نمايش داده شده است همكلاس شبكه سمت راست ميباشد. در نتيجه اين کامپيوتر قادر به ديدن هر دو
شبكه ميباشد.
براي اينكه بقيه کامپيوتر ها نيز بتوانند کامپيوترهاي موجود در شبكه هاي ديگر را ببينند، يك راه اين است که
تمامي کامپيوتر ها را مانند روش بالا مجهز به کارت شبكه دومي بكنيم که اين روش مقرون به صرفه نيست! راه
برروي Gateway IP همكلاس کامپيوتري را که داراي دو کارت شبكه است را به عنوان IP بهتر آن است که
مقصدي غير همكلاس ارسال IP بقيه کامپيوتر ها قرار دهيم. در نتيحه هر گاه کامپيوتري، بسته اطلاعاتي را براي
آند، اين بسته به کامپيوتر داراي دو کارت شبكه ارسال ميگردد تا از آن خارج شود. به اين روش ميتوان شبكه
همكلاس و يا همگروه نيستند (شبكه هاي ناهمگون) را به يكديگر متصل کرد. به کامپيوتري IP هايي را که داراي
مانند اينترنت WAN يا مسير ياب گفته ميشود. در شبكه هاي Router ، که داراي دو و يا چند کارت شبكه باشد
نيز از اين راه براي ارتباط شبكه ها به يكديگر استفاده ميشود