چرا تجهیزات در مقابل امواج تهدیدات الکترومغناطیسی نیاز به فیلترRF خطوط رادیویی در برابر EMP دارند؟

به منظور حفاطت از تجهیزات گیرنده رادیویی استفاده از فیلتر رادیویی EMP ضروری است.

فیلتر RF با نصب در مسیر خطوط رادیویی مانع از آسیب دیدن گیرنده رادیویی می شود.فیلترRF خطوط رادیویی موجب افزایش ضریب طول عمر تجهیزات می شود و پایداری سامانه و ماموریت را دربرابر خطرات احتمالی افزایش می دهد.

به منظور حفاظت الکترومغناطیسی این فیلتر در مسیر رادیویی نصب و محل اتصال زمین به ارت مناسب متصل می گردد.

فیلترRF خطوط رادیوییفیلترRF خطوط رادیویی

تصاویر فوق نمونه ای فیلتر های ( فیلترRF خطوط رادیویی) ساخت شرکت هوبر شانر است که برای مقابله با تهدیدات الکترومغناطیسی EMP پالس های الکترومغناطیسی تخریب کننده ساخته شده است.

با توجه به اینکه تجهیزات رادیویی در محل اتصال گیرنده از مسیر آنتن تا پردازنده ها یک مسیر رادیویی شامل کابل کواکسیال و تقویت کننده کم نویز LNA را طی می کند.

در طی مسیر به منظور کاهش افت مقاومت مسیر تطبیق امپدانس در 50 اهم صورت می گیرد.

این تطبیق امپدانس باعث می شود امواج رادیویی در طول مسیر با کمترین تلفات وارد گیرنده و اولین بخش که تقویت کننده است شود.

تهدیدات الکترومغناطیسی که ماهیت امواج الکترومغناطیسی دارند و فقز زیف فرکانسی و دامنه وسیعتر و بزرگتری را دارند از مسیر آنتن دریافت و در مسیر کم تلفات وارد گیرنده می شوند.

رعد و برق با برخورد به آنتن و یا بدنه کابل کواکسیال وارد اتاق تجهیزات می شود و خسارت به بار می آورد.

به هیمن منظور در محدوده طیف و دامنه رعد و برق ارستر و محافظ حفاظت الکترومغناطیسی صنعتی ساخته شده و در اکثر موراد در آنتن های بین راهی و ارتفاعات نصب شده است.

تهدیدات الکترومغناطیسی که طیف فرکانسی بیشتری از رعد و برق دارند در مسیر حرکت خود در کابل کواکسیال در صورتی که ارستر و فیلتر رعدو برق نصب شده باشد فقط بخشی از توان خود را که در محدوده فرکانسی پالس 8روی 20 میکروثانیه باشد از دست می دهد.

الباقی طیف ار فیلتر رعد و برق عبور می کند.

برای این تهدید فیلتر های رادیویی EMP  طراحی و ساخته شده است.